• DDM Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1963/15, Pracoviště TKM Sovova 2

Důležité upozornění pro rodiče

 1. ZÚ probíhá zpravidla od poloviny září do poloviny června.
 2. Odhlášení ze ZÚ je možné pouze ze závažných důvodů (nemoc, změna bydliště). Pokud účastník uhradil celoroční úplatu, mohou být na základě písemné žádosti a rozhodnutí ředitele vráceny uspořené náklady na ZÚ. Při absenci je třeba dítě předem omluvit. Zákonný zástupce bere na vědomí, že po třítýdenní neomluvené absenci bude dítě ze ZÚ vyškrtnuto, aniž by tím vznikal nárok na slevu z platby či dokonce vrácení kurzovného, poplatku za ZÚ. O přijetí účastníka do ZÚ se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Přihláška do ZÚ je závazná na celý školní rok. Nezaplacením úplaty do konce října, dále pak do 14-ti dnů od přihlášení účastníka k pravidelné činnosti v DDM dochází k ukončení zájmového vzdělávání účastníka. Jsem si vědom toho, že zápisné ani kurzovné se nevrací. Člen ZÚ je pojištěn společnou pojistkou DDM Rozmarýn.
 3. Za cestu do ZÚ a zpět bere odpovědnost zákonný zástupce.
 4. Zákonný zástupce potvrzuje, že dítě je zdravé a nemá skryté zdravotní potíže. Zákonný zástupce bere plnou zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací. Zákonný zástupce uhradí škody způsobené dítětem z hrubé nedbalosti.
 5. Zákonný zástupce je povinen nahlásit neprodleně změny v osobních datech dítěte, změny spojení na zákonného zástupce, změnu zdravotní pojišťovny. Dle vyhlášky MŠMT ČR č.74/2005 Sb., nebudou poskytovány žádné slevy, vyjma sociálně slabších rodin. Ty mohou na základě předložené žádosti s potvrzením požádat DDM Rozmarýn Litoměřice o zahájení správního řízení o slevu na poplatek. Další slevy mohou uplatnit zájemci, kteří navštěvují tři nebo více ZÚ a to opět písemnou formou.
 6. O vedlejších prázdninách a v době svátků se ZÚ a kurzy nekonají
 7. Souhlasím, aby mé dítě bylo fotografováno pro účely DDM Rozmarýn Litoměřice, dle zákona o informacích a ochraně dat 101/2000 Sb.
 8. Souhlasím s publikováním fotografií mého dítěte z akcí DDM Rozmarýn Litoměřice na nástěnkách, webových stránkách a propagačních akcích této organizace a nevyžaduji autorizaci u jednotlivých fotografií. Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona 101/2000 Sb., v platném znění, zejména o právu tento souhlas kdykoli písemně odvolat a to i bez udání důvodu.

Vnitřní řád DDM Rozmarýn Litoměřice

 1. DDM je mimoškolní výchovné a vzdělávací zařízení pro děti, mládež a studenty, účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
 2. Při vstupu do budovy se přezouvejte.
 3. V prostorách domu a jeho okolí udržují návštěvníci pořádek a neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.
 4. Členové ZÚ počkají v hale na vedoucího ZÚ a teprve s ním vstupují do určené pracovny.
 5. Vedoucí ZÚ se během činnosti nevzdalují od svěřených dětí a dodržují zásady bezpečnosti. Zachází odpovědně se svěřenými pomůckami a materiálem a vedou k tomu i děti, mládež i dospělé.
 6. V prostorách zařízení i v areálu DDM Rozmarýn se nekouří.
 7. Do prostor DDM a jeho okolí je zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
 8. V případě hrubého porušení vnitřního řádu DDM může být člen ZÚ vyloučen.
 9. Nedoporučuje se nosit cenné předměty (mobilní telefony atd.) a větší finanční obnosy na schůzky ZÚ. Je-li nezbytné mít cenné předměty (mobilní telefony atd.) u sebe, mohou si je účastníci uschovat prostřednictvím vedoucího ZÚ u pedagogické služby DDM v trezoru. Pokud tak neučiní, za jejich ztrátu nenese vedoucí ZÚ ani DDM odpovědnost.
 10. Účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzují svým podpisem používání osobních dat pro potřeby DDM.